apvalyti

apvalyti
1 apvalýti tr. Š, Rtr, 1; Sut, M, L, L102, ŠT19 1. padaryti švaresnį, aptvarkyti: Apvalaũ vaiką K. Apvalýti takelį NdŽ. Apvalýti kambarius . Tamsta apvaléi [namus] – švariau Krš. Reik eiti darbą dirbti, pareisi – tiktai biškį pašersi, apvalýsi [vaiką] Tl. Parvažiuoja, tai visada apvãlo langus Pv. Apvãlė, padarė tvarką Lg. Reik tą ligonį apvalýti, reik pasitaisyti Lk. Didesniuose miestuose ir ypačiai vaistinyčiose (spitolėse) daugiausiai apserga tie, kurie tur prižiūrėti ligonius ir juos apvalyti A1883,113. Kasdien … apvalydavau spaustuvę, užkurdavau (žiemą) krosnis LKXII372. Iškirsdami netinkamus toliau auginti medžius, miškų ūkio darbuotojai ne tik paruoš reikiamą medienos kiekį, bet ir apvalys miškus sp. Vasarą mergelės turia daržuką (darželį) apvalýti Vlkš. | prk.: Gailestis apvalỹs tave NdŽ. Jie savo kalboje sukaupė visa, kas buvo vertingiausio rusų liaudies kalboje, tą kalbą apvalė, meistriškai apdorojo ir ištobulino A.Vencl. Gražumą asabos iš panos veido vyras par vieną dieną apvãlo Tv. Neisim jų gaudyt, tai jie ateis ir mus išpjaus, reikia apylinkę apvalyt A.Rūt. Sūnus … kūną … afieravojo …, idant … būtumbime nuog visų nuodžių apvalýti DP267. Nė vienas raupso mūsų atatolint ir mūsų ant dūšios nuog nuodėmių apvalyt negali, tiektai patis V. Christus DP327. | refl. tr., intr. K, L, Š, Rtr, NdŽ, : Apsivalýti yra apsičiuinyti, apsigerbti, gerbtis J. Apsivalýti batus . Jis kalbėjosi daugiau su tėvu, tvarkė pakinktus vestuvėms, šveitė arklius, apsivalė kiemą ir klojimą A.Rūt. Neik pūkuotas, apsivalýk 1. Jei neapsìvalai, neapsigerbi, kam dar i vargti Krš. Noru apsiskusti, apsìvalyti – trečia diena nesiskutęs Rdn. Į šokius neida[vo]m, siūda[vo]m, apsivalýda[vo]m puikiai LKT175(Vlkš). Kiekvieną rytą turi apsivalyti kaip prieš kalėdninkus Žem. Mes šeštadienį buvom pradėję apsivalýt Brb. Viena kiek apsivalaũ, apsitvarkau Lb. Y[ra] toks būriukas, ka labai apsivalaũ, i toks būriukas, ka labai apsileidžiu Rd. Ką, Dieve, apsivalỹs, kad ji jau vos paeina Srd. O Vincukui (stirninui), kai pavasarį ataugo ir apsivalė ragai, vėl grįžo piktas būdas T.Ivan. Žaizdai apsivalius, šoniniame blauzdos paviršiuje išpjautas atitinkamo dydžio lopas . | prk.: Apsivãlė kaimas, kaip ana išvažiavo Krš. Tegerie, greičiau nusprogs – apsivalýs žemė Krš. Par mielaširdystę ir tikėjimą apsivalos nuog griekų brš. Visi turam apsìvalyti, sako, o kiek žūlikų Krš. Ją apėmė mirštančio žmogaus troškimas apsivalyti J.Avyž. Žmogus tobulėja nuolatos dvasiškai apsivalydamas .refl. pasidaryti grynam, be priemaišų, pasišalinti priemaišoms: Čia mūs šilelis, žali plaučiai, apsivãlo [oras] Sn. 2. refl. pasišalinti nuovaloms: Va, apsivãlė kuo gražiausia [karvė] – veršiavos gražiai Pv. Kad atsivedusi karvė greičiau apsivalytų, prie uodegos pririša seną šluotą LTR(Srj). 3. prk. apvogti, apiplėšti: Apvãlė juodu – ir tušti Jrb. Jis miegojo šiandien kluone, nes bijojo, kad naktigonininkai gali apvalyti jo sodelį V.Krėv. Netoli buvo vagių gyvenvietės, tai jie viską naktimis apvalydavo . 4. prk. išmarinti: Praeitą žiemą apvãlė tus seniukus Rdn. \ valyti; apvalyti; atvalyti; davalyti; įvalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pravalyti; suvalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apvalyti — apvalýti vksm. Àš dažnai̇̃ apvalaũ lángus, kam̃barius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvalyti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria pašalinama iš programos jos naudojimo metu sukaupta, bet jau mažai reikalinga informacija. Paprastai šalinami žurnalai, įsimintos formos, slaptažodžiai, dažniau naudotų objektų sąrašai ir… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apvalyti — 2 apvãlyti 1. žr. 1 apvalyti 1: Tokią šeimyną turu apvãlyti aš viena Jdr. I gyvolių turėjo, i apiplauti, apvãlyti [namus] Krt. Kaupai (kapų viršūs) taisomi, reik apvãlyti Vn. Jei y[ra] kas apvãlija, gerai Plng. Apvãlysu tus įpuvusiūsius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sanitize — apvalyti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria pašalinama iš programos jos naudojimo metu sukaupta, bet jau mažai reikalinga informacija. Paprastai šalinami žurnalai, įsimintos formos, slaptažodžiai, dažniau naudotų objektų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apšveisti — apšveĩsti, čia (àpšveičia), àpšveitė tr. Rtr 1. N, Š, KŽ trinant kuo apvalyti, apiblizginti: Neapšveistas, neapdarus SD191. Didumą šaukštų àpšveičiau J. Biškį apìšveičiau aš juos Mžš. Apšveiskit nors kiek suolus, matot, per nedėlę kap apžėlė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaryti — tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdaryk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdaryt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerbti — 1 apger̃bti, ia (àpgerbia), àpgerbė tr. 1. apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti: Apger̃bsi trobą i galėsi eiti Slnt. Niekas neàpgerbia vaikų, t. y. neapčystija J. Kurs save neapgerbia, neapvalo, tas lebeda J. Apgerbė pašalius M.Valanč. Reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūkti — 1 apiplū̃kti, ia, apìplūkė tr. 1. mušant apdėti moliu: Mėšlyno pakraščius apiplūkti moliniu pylimu rš. Norint apsaugoti šulinį nuo mikroorganizmų ir kitokių nešvarumų, reikia apie rentinį apiplūkti moliu bent iki dviejų metrų gilumo rš. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiprėtoti — ×apiprėtoti tr. apvalyti, aptvarkyti: Anas apprėtoj[o] žmogų pirkioj Lz. | refl. Nmn: Apsiprėtok, nebūk apsileidęs Arm. prėtoti; apiprėtoti; išprėtoti; nusiprėtoti; suprėtoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipucuoti — ×apipucuoti tr. 1. K apvalyti, apšvarinti. 2. godžiai apgraužti: Avių neleiskit sodan, ba visus skiepus apipucuõs Ūd. pucuoti; apipucuoti; išpucuoti; nupucuoti; pasipucuoti; perpucuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”